Children’s manga (kodomo-muke manga) and children’s anime (kodomo-muke anime) refer to manga and anime directed towards children 12 years and under.